EU samarbejde

Thor_EU

Bedriften har modtaget støtte til pleje af græs- og naturarealer.

Formålet med ordningen er at beskytte og forbedre landskabs- og biotopforholdene og biodiversiteten, herunder potentielle yngle- og rasteområder for visse truede arter. Dette gøres ved at sikre at visse prioriterede arealer bliver drevet med en ekstensiv landbrugsmæssig drift med årlig afgræsning eller slæt.

 

 

Bedriften har modtaget økologisk arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk.

Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljø og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.